Strona główna

Strona główna

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi również integralną część Regulaminu Sklepu internetowego: bonjourcherie.pl, którego właścicielem jest Emitrust Corporation Sp. z o.o. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Sklepu Internetowego Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony bonjourcherie.pl 

 1. Administrator
  1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony bonjourcherie.pl, w tym Kupujących i Użytkowników, jest Emitrust Corporation Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mariana Pisarka 2/14, 03-984 Warszawa wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000668761, NIP: 1132934183; REGON 366800033 („Administrator”).
  2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 2. Gromadzone Dane

  Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres siedziby przedsiębiorstwa, adres dostawy, numer telefonu, email, numer rachunku bankowego, oraz hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, wypełnianiu dokumentów wymaganych przez przepisy prawa.

 3. Cele przetwarzania Danych

  Dane przetwarzane będą w celu:

  1. Skutecznego realizowania procesów głównych przedsiębiorstwa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
  2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu w punktach stacjonarnych – do czasu zakończenia realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO
  3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Portalu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO
 4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie
  1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.
  2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Biurem Obsługi Klienta pod adresem [email protected], tel.: +48 662 709 284. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
  2. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem: [email protected].
  3. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.
  4. Administrator, na prośbę klienta może wyeksportować dane, które zostały podane przez klienta w toku wszystkich kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych, lub każdy zarejestrowany Klient może sprawdzić i ściągnąć dane wchodząc w zakładkę „Moje konto”, a następnie „Moje dane osobowe”.
 6. Zabezpieczenie Danych
  1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
 7. Pozostałe postanowienia
  1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, administracji państwowej, organizacjom wskazanym we właściwych przepisach. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
  2. Pliki Cookies to małe cząstki informacji przechowywane w Twoim komputerze, związane z Twoimi danymi. Używamy zarówno cookies typu identyfikator sesji (tymczasowych), które znikają po zamknięciu Twojej przeglądarki, jak i stałych cookies, które są przechowywane na Twoim twardym dysku. Jest kilka powodów, dla których używamy cookies. Na przykład, dzięki cookies nie musisz wpisywać Twojej nazwy użytkownika za każdym razem, kiedy chcesz się zalogować i dlatego wystarczy jedynie wpisać hasło, aby uzyskać dostęp do systemu. Cookies pozwalają nam śledzić i wyodrębnić zainteresowania naszych użytkowników, aby udoskonalić serwis na naszej stronie internetowej. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje cookies, lecz jeśli wolisz, możesz zmienić opcję przeglądarki tak, aby je w przyszłości blokować. Jeżeli zdecydujesz się na blokowanie cookies, nadal będziesz mógł korzystać z naszej strony internetowej, jednak z ograniczonym dostępem do pewnych obszarów.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę korzystającą z naszych usług obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.